Raizal Rahim

4 qul blackwhitered1

4 Chapters in Kufic

Raizal Rahim
bismiacik web

Basmallah

Raizal Rahim
assalamualaikumkalerrainbownazri

Al-Salamu Alaykum

Raizal Rahim